Słowo Boże

Pismo Święte jest jednym ze sposobów, przez które Bóg do nas przemawia. Wg Soboru Watykańskiego II jest ono „najwyższą regułą wiary (KO 21)”, a wg św. Hieronima „nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa”. W Piśmie Świętym Bóg objawia siebie i swój plan zbawienia.

Interpretacja Pisma Świętego
Księgi święte powstawały na przestrzeni wielu lat w oparciu o przekaz ustny wewnątrz Kościoła i to jego autorytet określił, które księgi są Pismem Świętym, dlatego też Sobór Watykański II głosi, że „wszystko to, co dotyczy sposobu interpretowania Pisma Świętego, podlega ostatecznie sądowi Kościoła, który ma od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania słowa Bożego” (KO 12) Trzeba, abyśmy nasze wnioski wypływające z lektury Pisma Świętego zawsze konfrontowali z zasadami wiary i nauką Kościoła. Bez tego możemy narazić się na subiektywną interpretację prowadzącą w kierunku własnych oczekiwań.

Co należy robić ze Słowem Bożym:

 1. Słowo Boże należy czytać i wsłuchiwać się w nie – dobrze jest czytać na głos
 2. Należy wierzyć w Słowo i wierzyć Słowu
 3. Należy studiować/ badać Słowo Boże
 4. Słowem Bożym należy się modlić – modlitwa Ojcze nasz to słowa z Pisma Świętego, tak samo można modlić się Psalmami, kantykami biblijnymi (np. Magnificat), można modlić się spontanicznie wezwaniami formułowanymi w oparciu o teksty biblijne.
 5. Słowo Boże należy zapamiętywać (zachowywać w sercu jak Maryja)
 6. Słowem Bożym należy żyć – należy wprowadzać je w życie, nie tylko słuchać
 7. Słowo Boże należy głosić

Czym jest Słowo Boże dla naszego życia

 • Gdy czytamy Pismo Święte, spotykamy się osobiście z żywym Bogiem, wchodzimy w dialog z Panem Bogiem, On do nas mówi w Słowie Bożym, my odpowiadamy modlitwą. Dzięki temu budujemy z Nim relację, poznajemy Go lepiej, przyjmujemy Jego sposób myślenia, utożsamiamy się z jego pragnieniami, przez co sami upodabniamy się do Chrystusa
 • Słowo Boże ma moc sprawczą – dokonuje niezawodnie tego, co głosi. Wszystko, co Pan Jezus czynił w Ewangelii, może i dziś bez najmniejszej trudności uczynić poprzez swoje słowo. Gdy Słowo Boże wzywa do czegoś, co w naszych oczach przekracza nasze możliwości, to jednocześnie uzdalnia nas do pójścia za tym wezwaniem. Potrzeba tylko, abyśmy przez wiarę i ufność poddali się mocy Słowa Bożego
 • Słowo Boże jest obietnicą Ojca – Bóg jest wierny i wszechmocny, jeśli obiecał, na pewno słowa dotrzyma. Częste rozważanie obietnic Bożych zawartych w Piśmie Świętym pomaga nam ufać Bogu i Jego nieograniczonym możliwościom przemiany nas.
 • Słowo Boże jest światłem – w piśmie Świętym możemy szukać odpowiedzi na konkretne problemy życiowe, Biblia zawiera wiele cennych wskazówek i przykładów pomocnych do kształtowania naszego postępowania
 • Słowo Boże oczyszcza, wyzwala i stawia nas w prawdzie„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12)
 • Słowo Boże ma moc uzdrawiającą , egzorcyzmującą i chroniącą nas przed grzechem – Jezus pokonał Szatana na pustyni cytując słowo Boże ze Starego Testamentu
 • Słowo Boże określa powołanie i misję – dzięki słowu Boga mogę odczytać, do czego Bóg mnie wzywa, jak mam Mu służyć i jak mam Go głosić
 • Słowo Boże objawia wolę Bożą – jest jednym z podstawowych kryteriów w procesie rozeznawania

Jak czytać Pismo Święte?

 • Systematycznie – najlepiej codziennie
 • Korzystając z pomocy – opracowań, komentarzy, konkordancje, słowniki, atlasy, encyklopedie biblijne. Można notować pytania i wątpliwości i wyjaśnić je na rozmowie z duszpasterzem
 • Według konkretnego planu i porządku – zaplanować jakie teksty, w jakiej porze dnia, jaką metodą będziemy rozważać, np.: czytania z dnia, kolejno z wybranej księgi (najlepiej zacząć od Ewangelii, dalej Nowy Testament potem Księga Wyjścia i Psalmów i dopiero potem pozostałe księgi Starego Testamentu), dobierać tematycznie, korzystać z zestawów formacyjnych
 • Modlić się – rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego, potem odpowiadamy Bogu na Jego słowo, wówczas nawiązujemy rozmowę z Bogiem
 • Rozważać – na dwóch płaszczyznach znaczeniowych: obiektywna – historyczna (co ten tekst znaczył, kiedy był pisany, dobrze być świadomym kontekstu historycznego, kulturowego) oraz subiektywna – osobista (co Bóg mówi osobiście do mnie, o moich sprawach, problemach, Słowo Boże odnosimy do konkretnych sytuacji naszego życia)

—————————————————————————————————–

Pytania do dzielenia:

 1. Czy udało ci się zastosować wskazania z ostatniej katechezy dotyczącej codziennej modlitwy rachunkiem sumienia? Czy widzisz jakieś owoce tej modlitwy? Jakie?
 2. Jak opisałbyś swój kontakt ze Słowem Bożym? Jak często,  w jakiej formie? Jeśli nie korzystasz, albo korzystasz rzadziej niż byś chciał, co należałoby zmienić w rozkładzie Twojego dnia, aby to zmienić? Czy jesteś gotowy podjąć takie zmiany?
 3. Czy widzisz wpływ Słowa Bożego na swoje życie? Jeśli tak, to podaj konkretny przykład. jeśli nie, to czy chciałbyś, aby to się zmieniło?

Dzielenie po dzieleniu:

 • Jak się dziś czułem podczas dzielenia, jakie uczucia mi towarzyszyły, czy łatwo mi było dzisiaj formułować myśli?
 • Jak się czułem, gdy słuchałam wypowiedzi innych, czy odnalazłem się w którejś wypowiedzi? Czy była wypowiedź, która szczególnie mnie poruszyła?