Więcej o REO

REO to cykl 10 spotkań dla chcących pogłębić wiarę w Boga, odnowić relację z Jezusem i otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 1,5h, czas ten jest wypełniony wspólną modlitwą, słuchaniem konferencji, świadectw oraz dzieleniem w małych kilkuosobowych grupkach. Każdy kolejny tydzień skupia się wokół innego tematu, który pogłębia i rozszerza treści poprzedniego, z tego też względu ważne jest, aby w miarę możliwości uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Z tej samej przyczyny decyzję o uczestnictwie w rekolekcjach należy podjąć na pierwszym bądź najpóźniej na drugim spotkaniu.

Rekolekcje te zakładają również pracę własną, każdy uczestnik przeznacza ok 10 minut dziennie na osobistą refleksję nad zadanym na każdy dzień fragmentem Słowa Bożego, w ten sposób głoszone treści przenikają do naszego życia i namacalnie można doświadczyć tego, jak Bóg do nas mówi poprzez naszą codzienność i nasze zwykłe ludzkie sprawy.

Dodatkowo w czasie trwania rekolekcji przewidziane są 3 nabożeństwa, każde z nich dopełnia głoszone i rozważane Słowo Boże, każde z nich pozwala doświadczyć szczególnego działania bożego:
– Modlitwa o uzdrowienie – podczas której doświadczamy, że Bóg troszczy się o nas, przenika nasze życie w każdym jego aspekcie, zna nas po imieniu, chce i może nas uzdrawiać, jeśli tylko Mu na to pozwolimy
– Nabożeństwo wyznania Jezusa jedynym Panem i Zbawicielem – gdzie możemy zadeklarować otwarcie i świadomie naszą osobistą decyzję przynależności do Jezusa.
– Modlitwa o Odrodzenie w Duchu Świętym – podczas której przyjmujemy na nowo moc Ducha Świętego, a odbywa się to w znaku modlącej się indywidualnie nad każdym wspólnoty wierzących, doświadczamy tym samym działania Ducha Świętego poprzez drugiego człowieka.

Czas rekolekcji REO to niezwykły czas, przez który przeprowadza nas sam Bóg. To On nas zaprasza, to On daje nam przestrzeń, czas i możliwości, to On ukazuje nam różne aspekty Jego obecności w naszym życiu poprzez głoszone Słowo, poprzez znaki liturgiczne, również poprzez drugiego człowieka. To czas intensywny, ale jednocześnie dający ukojenie. To czas zmagań z własnymi przyzwyczajeniami i trudnościami, ale również czas doświadczania nieprawdopodobnych łask i tak zwanych „zbiegów okoliczności” (choć wiadomo, że u Ducha Świętego nie ma żadnych zbiegów okoliczności). Dobrze jest nie podejmować w tym czasie żadnych innych zobowiązań modlitewnych (lub chwilowo wstrzymać się w już podjętych) tak aby cały czas był skupiony na jak najpełniejszym przeżyciu REO.

Informacje praktyczne:
– rekolekcje są bezpłatne,
– nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie,
– zapewniamy opiekę dla dzieci 😀 na pewno nie będą się nudzić,
– uczestnik powinien być pełnoletni, możliwe są odstępstwa w uzasadnionych przypadkach.